Text alignment

LARS JOHAN MATERSTVEDT, Ph.D. (dr.art.)
Professor of Philosophy & in Medical Ethics

lars.johan@materstvedt.net

[scroll down]
FAG-, LÆRE- OG DEBATTBOK


____________________________________________________________________________________________________________


Materstvedt LJ. (2023, 2. opplag). Dødshjelp – begreper, definisjoner, lover, klinikk og etikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Se bokanmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening: «Viktige begrepsavklaringer for dødshjelpdebatten».

cover--2023--2023_11_400

Se også Materstvedt LJ. (2022). «Hva er frivillig dødshjelp og hvordan bør vi debattere det?». NTNU Nyheter 6.12.

skjermbilde-2024-01-29-kl.-20.45.42

Denne lille boken er et vitenskapelig arbeid med et todelt siktemål: Den retter seg mot personer fra en rekke fagfelt som på ulike vis enten forsker på dødshjelp – som jeg definerer i kapittel 1 – eller som gjennom sin forskning tangerer temaet på forskjellige måter, i ulik grad. Men den henvender seg også til leger, sykepleiere og annet helsepersonell, studenter innen helsefagene, politikere, stortingsrepresentanter, journalister og kommentatorer, ideelle verdibaserte organisasjoner og den engasjerte borger.

FORORD
INTRODUKSJON

 • Temaets kompleksitet
 • Å tvinge leseren til å akseptere et bestemt syn
 • Behovet for en velutviklet medisinsk-etisk verktøykasse
KAPITTEL 1: SENTRALE BEGREPER, KRITERIER OG STATISTIKK
 • Aktiv og passiv dødshjelp
 • Lindrende (palliativ) behandling
 • Behandlingsbegrensning
 • Eutanasi
 • Assistert selvmord
 • Kriterier for dødshjelp
 • Hva dødshjelp ikke er
 • Statistikk, utviklingstendenser og «livstrøtthet»
KAPITTEL 2: BEGREPSBRUK I NORGE
 • Dødshjelp og livshjelp
 • «Passiv dødshjelp» – et selvmotsigende begrep
 • Drapsbegrepet
 • Legers opplevelse av å utføre eutanasi
 • Filosofer og dødshjelp
 • Drepe og la dø
 • Behandlingsbegrensning er ikke dødshjelp i Nederland
 • Begrepet passiv dødshjelp brukt politisk-ideologisk
 • Hvordan tilbakevise «passiv dødshjelp» som legaliseringsargument
 • Kampen om begrepene
KAPITTEL 3: KLINIKK, PASIENTERS SYN PÅ DØDSHJELP, INTENSJONER OG KONSEKVENSER, OG SPØRREUNDERSØKELSER
 • Lindrende sedering i livets sluttfase
 • Potensielt livsforkortende aggressiv symptomkontroll, underbehandling og overbehandling
 • Fremskyndelse av døden?
 • Pasienters ønske om å fremskynde døden
 • Norske kreftpasienter om dødshjelp
 • Å intendere døden
 • «Samme konsekvens = samme handling»?
 • Medisinsk behandling og Doktrinen om den doble effekt
 • Kant: Drepe vs. la dø, perfekte vs. ikke-perfekte plikter
 • Spørreundersøkelser om «aktiv dødshjelp»
KAPITTEL 4: PATERNALISME, SELVBESTEMMELSE, PLIKTEN TIL Å DØ, OG MEDISINSKE MORD
 • Paternalistisk argumentasjon for legalisering
 • Selvbestemmelse og autonomi
 • Dødshjelp i lys av Kants skille mellom juss og moral
 • Fra rett til å dø til plikt til å dø – Mary Warnock
 • Den korte veien fra dødshjelp til medisinske mord
AVSLUTTENDE BEMERKNING
LITTERATUR

9788245039283